Algemene voorwaarden TibiMedia

1.

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2


1.3


1.4


1.51.6


1.72.

2.1


2.2


2.3


3.

3.13.2


3.3


3.4


3.5


3.6


3.73.8
4.

4.14.24.3


5.

5.1 

6.

6.1


6.2


6.3


6.4

6.5

6.6
6.7


6.8


7.

7.1
7.27.3


7.4


7.5
8.

8.18.2

8.3


8.4


8.59.

9.1
9.2


9.3

10.

 10.1

 
10.2

 10.3
10.411.

11.1


11.2


12.

12.1

12.2
12.312.412.512.6


13.

13.1
13.2

 14.

14.1

14.2


14.3


15.

15.1

15.2


15.3

Definities en toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden TibiMedia, verder Voorwaarden, wordt verstaan onder:

a. TibiMedia: De onderneming TibiMedia; van rechtswege vertegenwoordigd door dhr. S. Sabelis, alsmede dhr. H. van ’t Pad Bosch. Statutair gevestigd te Hillegom en ingeschreven bij de K.V.K. onder nummer 28112912.

b. Klant: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie TibiMedia een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie TibiMedia een aanbieding doet.

c. Website: De internetsite van TibiMedia, te weten https://www.TibiMedia.nl.

d. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen TibiMedia en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een Overeenkomst.

De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van TibiMedia en de Klant.

Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant is uitgesloten, tenzij TibiMedia de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.

Indien TibiMedia niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TibiMedia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.

Offertes en aanbiedingen

Elke offerte of aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

Alle offertes en aanbiedingen van TibiMedia zijn vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TibiMedia niet. Er kan derhalve aan een offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

Offertes en aanbiedingen zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.

Uitvoering van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door TibiMedia, dit kan zowel mondeling, per email als schriftelijk geschieden. De aanvaarding zal doorgaans schriftelijk worden vastgelegd in een Overeenkomst.

Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

De Klant is zelf verantwoordelijk om alle informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, correct en tijdig aan te leveren.

TibiMedia heeft op basis van de verstrekte informatie van de Klant, de inspanningsverplichting om de Overeenkomst, op basis van de huidige stand der wetenschap, naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

TibiMedia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade,  van welke aard dan ook, wanneer TibiMedia is uitgegaan van door de Klant onjuiste, dan wel onvolledige gegevens.

TibiMedia heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren en is gerechtigd werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Opnamen, van welke aard dan ook, kunnen niet kosteloos opnieuw bewerkstelligd worden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van TibiMedia. Ten aanzien van (eventuele) nabewerkingen heeft de Klant binnen redelijke grenzen wel inspraak.

De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 24 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TibiMedia, eenieder die namens TibiMedia betrokken is (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Voorzieningen en faciliteiten op de locatie

De Klant is gehouden om, voor zover van toepassing, kosteloos te voorzien in de door TibiMedia redelijkerwijs gewenste voorzieningen en faciliteiten, alsmede voldoende toegankelijkheid op de locatie ten behoeve van de TibiMedia, teneinde een juiste uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen en handhaven,van alle, al dan niet wettelijke, noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, op de locatie van de Klant, door TibiMedia.

De Klant is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor de instemming van derden/aanwezigen op de locatie ten aanzien van opnamen.

Wijziging van de Overeenkomst

Indien de Klant of TibiMedia, bijvoorbeeld  ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, een verzoek tot wijziging indient, zullen de partijen een eventuele aanpassing van de Overeenkomst bespreken, incluis eventuele meer- of minder-kosten. TibiMedia is niet verplicht om een verzoek van de Klant te accepteren. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht ten gunste komt aan de uitvoering van de Overeenkomst.

Vergoeding en betalingsvoorwaarden

Alle genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en exclusief reis- of andere bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.

Bij het tot stand komen van de Overeenkomst kan TibiMedia een aanbetaling van het factuurbedrag van de Klant vereisen.

Betaling dient steeds te geschieden 14 dagen na factuurdatum, op een door TibiMedia aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij door TibiMedia anders is aangegeven.

TibiMedia is dan gerechtigd om de Overeenkomst op te Schorten, dan wel gedeeltelijk of geheel te ontbinden. 

Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.

In het geval van een betalingsachterstand, is de Klant een rente verschuldigd van 2,0% per maand, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum. Hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TibiMedia verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, dan wel om een andere reden, schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle (Buiten-)Gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Klant.

Annulering of ontbinding

In het geval van een annulering, kan er in wederzijds overleg  gezocht worden naar een geschikte vervangdatum en tijdstip. Indien er sprake is van een annulering, waaronder verstaan een wijziging in datum en tijdstip, is TibiMedia gerechtigd om diens reeds gemaakte kosten en bestede tijd, conform het geldende uurtarief, in rekening te brengen. In het geval van een gehele annulering gelden de bepalingen zoals gesteld in het navolgende lid.

Indien een annulering uiterlijk 10 werkdagen van te voren geschiedt, worden er door TibiMedia geen kosten in rekening gebracht. In het geval van een annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Overeenkomst, wordt er door TibiMedia 75% van het totale overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht bij de Klant.

Indien de Klant zijn verplichtingen jegens TibiMedia niet of niet tijdig nakomt, heeft TibiMedia het recht om de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden.

De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst indien de Klant van mening is dat TibiMedia in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van TibiMedia.

In geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Klant, of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TibiMedia vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid en vrijwaringen

TibiMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Klant, direct of indirect en/of gevolgschade, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van TibiMedia.

De Klant vrijwaart TibiMedia voor elke verantwoordelijkheid, tenzij er sprake is van grove nalatigheid vanuit TibiMedia.

Indien TibiMedia aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.

De aansprakelijkheid van TibiMedia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.  

De Klant vrijwaart TibiMedia van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. TibiMedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, waar ondermeer begrepen gevolgschade en gederfde winst.

Overmacht

TibiMedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien TibiMedia hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld. In geval van overmacht aan de zijde van TibiMedia heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TibiMedia als gevolg van de overmacht voordeel mocht hebben.

In het geval van overmacht zal TibiMedia zich, voor zover mogelijk,  inspannen om de, wederzijds, geleden schade minimaal te houden.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TibiMedia onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TibiMedia kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan: (natuur-)rampen, uitval van een derde waarvan TibiMedia afhankelijk is, onvoorziene defecte apparatuur, logistieke problemen, weersomstandigheden en maatregelen van enige overheidsinstantie.

Intellectueel eigendom en risico-overgang

Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt TibiMedia zich de rechten en bevoegdheden voor, die TibiMedia toekomen op grond van de auteurswet.

Alle door TibiMedia verstrekte bestanden of stukken, waar ondermeer verstaan (digitale) documentatie, prijsinformatie, (internet-)publicaties, foto’s, software enzovoorts, mogen niet, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TibiMedia, verveelvoudigd dan wel nagemaakt, of anderszins openbaar gemaakt worden door de Klant. Licenties, tenzij anders vooraf is overeengekomen, berusten bij TibiMedia. De Klant is niet bevoegd om (sub-)licenties over te dragen aan derden.

Het staat TibiMedia vrij om audiovisueel materiaal te gebruiken ten behoeve van promotiedoeleinden, voor zover dit de privacy van de Klant niet schaadt, alsmede niet in opspraak is met bepalingen uit deze Overeenkomst. De Klant is hiertoe uitsluitend gerechtigd, indien deze hiervoor voorafgaande en uitdrukkelijke/schriftelijke toestemming van TibiMedia heeft ontvangen.

Het risico van verlies van aangevoerde zaken, alsmede het risico voor directe dan wel indirecte schade aan de aangevoerde zaak gaat op de Klant over op het moment waarop deze zaak aan de Klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derde wordt gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door TibiMedia geleverde zaken, blijven eigendom van TibiMedia totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met TibiMedia gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De Klant is niet bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te belasten, verkopen of anderszins te bezwaren.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

TibiMedia houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens.

Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische doeleinden, mits gerelateerd aan de doelstellingen van TibiMedia,  intern gebruikt worden. De anonieme gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele natuurlijke personen. De verwerking van de gegevens is met name gericht op de ontwikkeling dan wel verbetering van bestaande en nieuwe diensten.

TibiMedia kan de Klant per nieuwsbrief informeren over wijzigingen aan de internetsite, nieuwe diensten en mogelijkheden. De Klant kan vanzelfsprekend zelf bepalen of hij deze informatie wil ontvangen. Onderaan een eventuele nieuwsbrief wordt aangegeven hoe men zich zeer eenvoudig kan afmelden.

Een bij de Overeenkomst betrokken partij is gerechtigd diens persoonlijke gegevens te allen tijde op te vragen en uit het systeem van TibiMedia te laten verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht van de bedrijfsadministratie.

Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden.

Reclamatie

TibiMedia hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 10 werkdagen na constatering, mondeling, schriftelijk of per email gericht worden aan TibiMedia, opdat TibiMedia in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen.

Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TibiMedia partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter van Haarlem bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Slotbepalingen

De Voorwaarden zijn op te vragen op http://www.TibiMedia.nl, onder de link Algemene Voorwaarden.

In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst.